امنیتی که امروز داری رو مدیون مردایی هستی که 8 سال خون دادند تا تویه جوون امروز راحت باشی. دوست من خون دادن می دونی یعنی چی؟ می تونی تصور بکنی که دست و پات از بدنت جدا بشه و تو به این فکر کنی که آیا هنوز هم میشه کم نیاورد.....

سخته!!!

دمشون گرم...