رسید حیدر و این خاک نور باران شد

به یمن آمدنش عالمی مسلمان شد

 

همین که دروسط کعبه او تولد یافت

گلِ خدا شد و کعبه به پاش گلدان شد

 

تمام گرمی بازار حسن یوسف بود

پس ازعلی چقدرنرخ یوسف ارزان شد

 

علی قدم زد و خورشید زیرپای علی

زخاک سر زده و آفتابگردان شد

 

امام کعبه رسید و به یمن آمدنش

سرود روی لب مصطفی علی جان شد

 

برای آمدنش کعبه پیش دستی کرد

و سینه چاکی او زودتر نمایان شد

 

اگرچه قنبراو پادشاه قلب من است

ولی گدای علی هرکه گشت سلمان شد

 

لبش که وا شد و ‌ذکرخدا به لب آورد

زمین نه عالم هستی بهشت عرفان شد

 

علی امام من است و منم غلام علی

علی برای تمامی خلق سلطان شد