حضور پرشور در مرحله دوم انتخابات مجلس و انتخاب اصلح!